VEDTÆGTER

TRYKFODEN´s vedtægter. 

§ l: NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er TRYKFODEN.
Foreningens hjemsted er Egedal Kommune.

§ 2. FORMÅL 

Foreningens formål er at skabe og pleje interessen for syning samt at udvikle denne. Gennem gensidig inspiration ønskes den enkeltes ideer og kreative evner at udvikles og fremmes i et frugtbart miljø.

§ 3. MEDLEMSKAB

Medlemskab af foreningen skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Som medlem kan optages personer, der kan virke for og bidrage til foreningens formål. Medlemskab forudsættes af rettidigt indbetalt kontingent.

§ 4. OPHØR AF MEDLEMSKAB 

Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til bestyrelsen senest 14 dage før forfald af kontingent. Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder sker udmeldelse uden yderligere foranstaltninger. Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion tages op på den førstkommende generalforsamling som et særskilt punkt. Generalforsamlingen kan omstøde bestyrelsens beslutning om eksklusion efter samme regler, som gælder for ændring af foreningens love.

§ 5. REGNSKAB OG KONTINGENT

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves til betaling ved sæsonstart og indebærer herefter medlemskab indtil næste kontingentindbetaling. Medlemskab er kun gyldigt ved rettidig indbetaling af kontingentet.

§ 6. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afgør suverænt sin lovlighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af budget og kontingent 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis 1/5 af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen kræver det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag som medlemmerne ønsker behandlet skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Såfremt der ikke er indkomne forslag, afholdes generalforsamlingen som annonceret i indkaldelsen. Er der indkomne forslag af væsentlig karakter, udsendes disse til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer og denne kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der skal stemmes skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Med undtagelse af ovennævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning ved simpelt flerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Om punkter, der ikke er opført på dagsordenen, kan der ikke træffes endelig beslutning. Ændringer i vedtægterne besluttes med 2/3 flertal af alle tilstedeværende medlemmer. Opløsning af foreningen besluttes på en generalforsamling med 2/3 flertal. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede. Medlemmerne indkaldes pr. brev. I tilfælde af opløsning tilfalder evt. overskydende midler KRÆFTENS BEKÆMPELSE. Beslutninger om alt væsentligt fremført på generalforsamlingen føres til referat og underskrives af dirigenten.

§ 7. BESTYRELSEN

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, 3 medlemmer vælges på ulige år og 2 medlemmer vælges på lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens (respektive næstformandens) stemme udslagsgivende. Foreningen tegnes af formanden. Ved løbende økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formanden eller kassereren. I væsentlige sager tegnes foreningen af hele bestyrelsen i forening.


 Vedtaget på foreningens generalforsamling den 12. juni 2021